Akusticka sirena w2

Zvukové signály ako jeden názov sú urèené na akustickú signalizáciu. Plechovky tohto druhu sa pou¾ívajú v súkromných po¾iarnych poplachových systémoch a mô¾u by» pre svoje vlastné úèely, napríklad technickú signalizáciu, ktorá signalizuje zlý stav zariadenia. Akustická siréna stúpa hlavne v uzavretých bytoch.

Varikosette

Akustická siréna je ulo¾ená z dvoch strán. Dôle¾itá polovica je správne signalizaèné zariadenie, vlo¾ené do profesionálneho puzdra vyrobeného z umelého tela. Toto puzdro obsahuje tie¾ káble, ktoré umo¾òujú napájanie napätia a pinov, vïaka èomu dúfame, ¾e vyberieme zvuk. Zvy¹ná polovica akustickej sirény je stanica, ktorá umo¾òuje montá¾ sirény na strop alebo stenu.

Aby ste mohli spusti» akustické signalizaèné zariadenie, dodr¾te pravidlo a súèasne otoète misku doµava. Potom je µahké otvori» tieò a základòu. Pokiaµ v¹ak plánujeme zavrie» sirénu, musíme najprv napåòa» vstupy, ktoré sú oznaèené touto jedinou farbou, potom zostavi» sirénu a spoloène so ¹ípkou spåòa» spoloèné otáèky. Pri prehrávaní posledného typu sme si istí, ¾e nepo¹kodíme ¾iadnu èas» takého signalizaèného zariadenia.

Existuje mnoho typov akustických signalizátorov na lokálnom zodpovednom trhu a nákupom takéhoto zariadenia po¾iadajte predajcu o kombinované prvky. Urèite vám povie, aký signál bude pre nás dobrý. Akustické sirény obsahujú aj mo¾nosti, ktoré je mo¾né in¹talova» vonku. Preto je dôle¾ité dobre èíta» v¹etko a pýta» sa na v¹etko. Preèo strácame èas, otáèame sa a nakupujeme znova. Rozmery akustických sirén sú rôzne, mali by by» správne zvolené pre funkciu miestnosti, v ktorej sú merané. Na súèasnom konci, aj pre pomoc, mô¾eme po¾iada» predávajúceho, alebo si preèíta» o takýchto nástrojoch v oblasti poèítaèovej kon¹trukcie.