Aplikacie mikroskopov

Internet priniesol revolúciu v ¾ivotoch µudí. Bohu¾iaµ, okrem mnohých nesporných výhod, ako napr okam¾ité získanie informácií má mnoho rizík. Jedným z najzlo¾itej¹ích je závislos» na internete.

Odhaduje sa, ¾e sa odhaduje, ¾e a¾ 20% pou¾ívateµov poèítaèov sú v nebezpeèenstve, ¾e sa na òom závislá. V súèasnosti existuje iba jedno zariadenie, ktoré sa má zhroma¾di» so spoloènos»ou Construction. Internet je najèastej¹ou príèinou závislosti. Okrem mena "závislos» na internete" mo¾no µahko stretnú» s pojmami ako sú: siecioholizm, sieciozale¿no¶æ, cyberzale¿no¶æ, internetoholizm, internetozale¿no¶æ, infoholizm, infozale¿no¶æ, a tie¾ závislos» na poèítaèoch. V¹etky tieto termíny oznaèujú stav, ktorý poèíta veµa hodín pou¾ívania internetu, èo je zlá za to, ¾e sa niekto v oblasti medziµudských vz»ahov, psychologické, sociálne, rodinné a ekonomické. Osôb postihnutých týmto záva¾ným ochorením sú stále prihlásení na vybudovanie a naïalej pou¾íva» vo virtuálnej realite, zabudnú» na svet okolo seba, napr. Meniace sa èasy deò.

Ako sa vysporiada» s závislou osobou z internetu? ¥udia nesmú podceòova» hodnotu tohto predmetu. Najkomplexnej¹ím rie¹ením je komplexná internetová závislos» a recepcia v Krakove. Na¹i ¹pecialisti pomô¾u narkomanovi zmeni» spôsob vlastníctva z iných metód. V niektorých prípadoch je u¾itoèné oddeli» pacienta od poèítaèa pripojeného k internetu. Na¹a terapia vyvinutá niektorými ¹pecialistami umo¾ní narkomanovi vráti» sa do populárneho ¾ivota.