Barbie skrioa

Dlho oèakávaná jar prichádza. Nie je to len príle¾itos» strati» pár kíl, ale aj vymeni» na¹e stravovacie návyky. Teplej¹ie poèasie nás vyzýva, aby sme opustili »a¾ko straviteµné telo a mlieènu stravu a brali zdravie, ktoré nám dávajú ¹aláty.

vitamíny©aláty sú skutoènou vitamínovou bombou. Poskytujú nám µudské komponenty potrebné pre správne fungovanie systému. Poliaci sú stále predispozíciami, aby sa dychtivo dostali k ¾ivoèí¹nym produktom. Preto mnoho na¹ich krajanov trpí kardiovaskulárnymi ochoreniami. Koronárna choroba srdca, ateroskleróza a hypertenzia sú stále prvými príèinami smrti u star¹ích µudí. Èastej¹ia konzumácia ¹alátov a minimalizácia ¾ivoèí¹nych produktov zni¾ujú riziko vy¹¹ie uvedených ochorení.

stráviteµnos»Zelenina je oveµa jemnej¹ia ako mäso a mlieène výrobky. Sú menej prítomné v za¾ívacom kontexte, vïaka èomu sa po ich jedení cítime lep¹ie. Zelenina má zásaditú reakciu na rozdiel od mäsových výrobkov. Vïaka tomu nevykonávajú rozhovory s pálením záhy a hyperaktídou. Diéta zalo¾ená na konzumáciu ¹alát je zdrav¹ie a estetické pre ná¹ tráviaci systém.

Jednoduchá prípravaPríprava ¹alátov nie je nikdy »a¾ká, najmä ak máme dostatok vybavenia. Rastlinný postrekovaè ich robí extrémne rýchlymi. Staèí si len vybra» zeleninu, ktoré chceme, aby sa ¹alát, skartova» je pomocou poèítaèa, zamie¹a sa a posypeme citrónovou extrakt. Za pár minút máme tvrdé a vý¾ivné jedlo.

kalorickáPredtým, ako prídu priateµské a jasné dni, stojí za to strati» nejaký tuk nahromadený poèas zimy. Najlep¹ím spôsobom na dosiahnutie po¾adovanej hodnoty je dojem stravy zalo¾enej na zelenine a ¹alátoch. Budete rýchlo vidie», ¾e to musí by» lep¹ie ako staré poµské problémy a bravèové kotlety. Aké skvelé veci pripravi» lahodný ¹alát by nemal by» kuchár. V¹etko, èo potrebujete, je vynaliezavos» a my¹lienka. Je len na nás, aké zlo¾ky budeme vytvára» vlastný lahodný a zdravý ¹alát.