Becky g vlasy

Moja neter má rada hranie s vlasmi, mô¾e¹ ju hádza» celé hodiny a hrebeò, kým chce. Je tak absorbovaný, ¾e ak potrebujete celú vec vyzera» krásne, mô¾ete da» jeden cop ¹es»krát, po celú dobu uvedenie vlasy luky na ne, alebo upevnenie je s klipmi. Skutoène tú¾im po ¹kolských predstaveniach a vystupujem proti nim. Jej nedávne stvorenie bolo tie¾ originálne a rád by som dokonalý úèes a obleèenie. Moja matka jej na zaèiatku pletila pár prámikov s lukom, ktoré boli v nich pripevnené. Potom tá krásna dievèina povedala nie, nie, a nie raz. Budem robi» kraj¹ie veci v kuèeravých vlasoch .... tak to zaèalo. Polhodina riadenia a modelovania. Vyzerala nádherne ako skutoèná princezná. Iba vtedy, keï sa dopustila skazených dievèat, zmenila svoj názor dos» rýchlo. Nie veri», ¾e od zaèiatku uèenia sa hra» u¾ uplynuli viac ako dve hodiny. Zrazu ... ona úplne zmenila svoje my¹lienky, a vo svojom prejave to bolo skoro ako "nieeee, nechcem to robi», preto¾e si nepamätám princeznú, ktorá je jej podriadená". Spýtala sa sama na nový úèes, vlasy ostrihali na boku voµnej koky. Keï¾e, samozrejme, ako som napísal vy¹¹ie, teraz máme schopnos» pripnú» si vlasy tak, aby i¹li veµmi rýchlo. Jej matka, na druhej strane, bola tie¾ ochotná by» dvadsa» súèasne.

Skontrolujte, kde kúpi» sponky na vlasy