Chyba pokladnice 94

V súèasnosti by sme mali na zaèiatku jednoznaène uvedomi», ¾e ignorovanie a zvlá¹tne nedodr¾anie termínu na povinné preskúmanie na¹ej pokladnice nevyhnutne vedie k trápnej potrebe takzvanej úµavy z úradu (hotovostného nákupu. Stojí za zmienku, ¾e posledné ¹tandardné sankcie sú vystavené tým daòovým poplatníkom, ktorí do troch rokov odo dòa inaugurácie registrácie neuskutoènili - pri vytváraní a spoloène s príslu¹nou lehotou podanie pokladnice na povinné technické preskúmanie. Povedzme, a mimochodom, ¾e takéto preskúmanie vykonáva správna slu¾ba.

Po v¹etkých pochybnostiach by povinné preskúmanie pokladnice malo by» pripravené najmenej ka¾dé dva roky. Mali by sme ma» aj to, èo tieto dva roky znamenajú pri realizácii. Pre presný výpoèet musíte prija» ¹tartovací èas, to je deò, keï sa uskutoènilo fi¹kálne vykonanie alebo deò technickej kontroly.

Preto daòoví poplatníci pri kúpe hotovosti mô¾u (a dokonca by mali zohµadni» - v systéme nevyhnutnosti preskúmania - dvojroèné obdobie od okamihu, keï je zariadenie vyúètované. Samozrejme, táto fiskalizácia funguje ¹pecializovaná na moderný servisný kurz. S touto zmenou sa samotný fi¹kalizaèný proces poèíta s konkrétnym zaèiatkom daòového modulu pokladnice.

Stojí za to, a pred zakúpením pokladnice si preèítajte nápad, alebo máte vo svojom vlastnom stredisku autorizované servisné stredisko, èo sa dá dosiahnu» zadaním vyhµadávacieho nástroja do správneho hesla, napríklad "pokladnièná slu¾ba".

Povinná kontrola pokladnice vytvára v zmysle práce niekoµko vecí. Servisný technik vykoná audit na prvom mieste z hµadiska stavu peèatí daného pokladne. Hµadajú ich synchronizáciu so záznamami umiestnenými v servisnej knihe. ©pecialista tie¾ kontroluje celkový stav pokladne. Vyhodnocuje základnú dosku, finanènú pamä» a fi¹kálny modul. Súèasne testuje aj správnu èinnos» displeja pre zákazníka. Okrem toho overuje pokladnièný program a verziu tohto programu v spolupráci so záznamami - opä» - v pokladnici. Nakoniec technik zadá oficiálny výsledok prehµadu - s mo¾nými po¾iadavkami a pozorovaniami - na èítanie slu¾by.Cena za prehliadku je zo sto a¾ dvetisíc zlotých - za pár peòazí.

Ak by sme túto operáciu nazvali technickou kontrolou, mohlo to by» dos» zavádzajúce. Preèo? Dôvodom je, ¾e poèas in¹pekèného obdobia sú kontrolované iba tie skupiny zariadení, ktoré priamo zodpovedajú za niè nové, ako je kontrola obratu. To je potom úèelom preskúmania.

Povinné preskúmanie pokladnice je teda vec, ktorú treba pozorne sledova» a na èo stojí za to, aby ste venovali osobitnú pozornos».