Civilizaene choroby biologicky papier

Medzi civilizaèné choroby dvadsiateho prvého storoèia nahradí depresie. Napriek tomu, ¾e o òom bolo poèu» jedna fáza, urèite je to choroba. Tam je potom psychosomatická podmienka, ktorá je zvyèajne ne¹kodná - mierne pomalos» v neustálej práci, zhor¹ená nálada, zní¾ená motivácia pre veci. S postupom èasu tieto zlé nálady prevládajú v ka¾dodennej slabosti a robia z neho vynikajúcu blokádu základných ¾ivotných funkcií - chorí nemajú moc vstáva» a jes», robi» nieèo u¾itoèné, majú samovra¾edné my¹lienky, preto¾e nevidia zmysel ¾ivota.

Hoci doèasné zhor¹enie nálady, alebo jeseò chandra zvyèajne spontánne zmizne alebo pod vplyvom urèitých optimistických faktorov, depresia sa nemô¾e vylieèi» bez pomoci ¹pecialistu. Mô¾ete sa ho doèasne zbavi», napríklad vïaka spolupráci priateµov alebo vïaka tomu, ¾e sú to veµmi potrebné veci, ale psychika chorého èloveka je prirodzene veµa oslabená, ¾e nedosiahne ani najmen¹ie zhor¹enie svojej situácie - a to sa vráti. Pacienti veµmi èasto fungujú medzi spoloènos»ou, dokonca sa zhor¹uje tým, ¾e sú pova¾ovaní za veµmi slunných µudí a sú ¹»astní so ¾ivotom - je to maska, ktorá úplne zmizne, keï pacient je opä» jediný. Ak potrebujete lieèbu depresie, Krakov má v súèasnom odvetví veµa vynikajúcich odborníkov. Musí sa pripusti», ¾e v¹etci majú grafiku naplnenú stretnutiami s pacientmi, ktorí potrebujú skvelú a pravidelnú terapiu. Je to teda druh psychoterapie, ktorú podporujú len drogy, preto¾e ako psychosomatické ochorenie by sa depresia mala lieèi» predov¹etkým z mentálnej steny.

Psychoterapeut pomáha pacientovi nájs» sa znova vo svete, ktorý ho obsahuje. Posilòuje svoje skúsenosti s jej hodnotou, ktorá v budúcnosti ochráni pacienta pred prekonávaním nízkych a dôle¾itej¹ích preká¾ok pri údr¾be. Je to dôle¾ité, preto¾e depresia nesmie neustále odstraòova» záznamy z nekoneèna, musíte to nauèi» ako seba, aby ste sa zaoberali témami, preto¾e sú a budú prekroèi» vo svojom ¾ivote a musia by» schopní vies» ich.