Dymova skrioa proti vybuchu

Oznaèenie EX je ¹peciálne oznaèenie, ochrana proti výbuchu, ktorá sa vz»ahuje na zariadenia a ochranné metódy alebo ich zlo¾ky a mno¾stvá.

V systéme s dlhými disproporciami v rámci bezpeènosti na koncoch Európskej únie bol názor na zjednotenie základných princípov v jednotlivých èlenských ¹tátoch. Jednotné zákony umo¾nili oveµa µah¹í a u¾¹í tok tovaru medzi krajinami EÚ. Takto sa hovorí tzv Smernica o novom rie¹ení, ktorá sa ukázala ako kµúèové rie¹enie na zlep¹enie spolupráce medzi èlenskými ¹tátmi.Pri potenciálne výbu¹ných oblastiach a zariadeniach, ktoré sú urèené na kariéru v týchto zónach, je potrebné uvies» dve základné informácie o ATEX (z francúzskej atmosféry výbu¹nej:- Smernica 94/9 / EÚ ATEX95 Európsky parlament a Európska rada (. O 23.03.1994 r Vzhµadom k tomu, zjednotenie právnych predpisov èlenských ¹tátov týkajúcich sa zariadení, strojov a ochranných systémov, ktoré sú urèené na výkon praxe v prostredí s nebezpeèenstvom výbuchu,- Smernica 99/92 / ES ATEX137 (z 16.12.1999, ktorou sa upravujú minimálne po¾iadavky na ochranu a bezpeènos» hostí v zmysle výskytu výbu¹nej atmosféry.V¹etky nádoby EX by mali by» správne oznaèené a mali by prechádza» sériou testov, ktoré na konci odstránia v¹etky chyby v továrni. Smernice Európskej únie, ktoré Poµsko prijalo v roku 2003, prísne vytvárajú a ¹pecifikujú pravidlá výroby a pomenúvajú tento ¹tandard vybavenia.Tu nájdete viac informácií o materiáli Atex.