Fi kalna pokladnica kamenarov

Fiskálna pokladòa je v dne¹nej dobe takmer v obchode a je to proti predaju tovaru bez potvrdenia - ide len o rozhovory na trhoch. Najmä tam tie¾ predávajúci má prenosný pokladòa.Pokladnica sa vykonáva z nejakej strany predávajúceho, èo pomáha v ¹tatistikách predaja, s iným - zákazníkom, ktorý vïaka tejto slu¾be v podstate obdr¾í potvrdenie o nákupe potvrdenia. Ak spozoruje chybu, potvrdenie ho oprávòuje k s»a¾nosti. Majiteµ obchodu vïaka nej urèite existoval kon¹tantný, ¾e µudia nepodvedú, a ¹tát -, ¾e podnikateµ platí DPH, suma, ktorá sa objaví na niektorom z príjmov. To sú len niektoré z výhod registraènej pokladne, ale jedna vec je efektívna: postnetová pokladòa uµahèuje ¾ivot podnikateµom.

Pokladòa - americký vynález 19. storoèia

Tak¾e od zaèiatku boli USA kolískou podnikania, kde bol odvá¾nej¹í a úspe¹ný a je stále schopný zarobi» milióny. Slogan "od chválu k milionárovi" nie sú prázdne slová: »a¾ko a vynaliezaví µudia mô¾u ¹íri» svoje krídla tam. James Jacob Ritty tie¾ existoval s takým chlapcom. Ako majiteµ niekoµkých barov, chcel si spomenú» na ostra¾ité oko, konkrétne mu chýbalo vieru nezávislých zamestnancov. Skutoène alebo nie, podnietil jeho vynaliezavos» a postavil svoj vlastný fakturaèný stroj. Prvá pokladòa, ktorú neskôr nazývala "nekompenzovaný pokladník", sa sústreïovala z »a¾kých hodín a zo zásuvky a na zaèiatku vydávala hlasný zvuk. Zvonèek by vás informoval o transakcii, majiteµ obchodu by u¾ mohol zisti», èi pokladník nekradol. To, ¾e pre zlého predávajúceho to nebolo jediné, s ktorým sa so ¹éfom zaobchádzalo toµko, a vïaka vynálezu sa vyhýbal nespravodlivým obvineniam. Prvá finanèná pokladòa bola veµmi ozdobená, aby získala cennej¹iu silu ako tie skromné zariadenia - pre ktoré sú posledné registraèné pokladne rozmanitej¹ie a efektívnej¹ie.