Fiskalna pokladnica perlovu chybu 30

V¹etci daòoví poplatníci, ktorí ponúkajú slu¾by pre fyzické osoby, ktoré nevykonávajú podnikateµskú èinnos», majú za cieµ vedenie evidencie pomocou daòových prostriedkov, ako je pokladnica alebo daòová tlaèiareò.

Fiskálna pokladnica je vybavenie s rokmi be¾ne u¾itoènými v skladoch, ale aj novým typom poskytovateµov slu¾ieb, poènúc webovými stránkami a lekármi.Posnet tlaèiareò je lacná pre rôzne typy podnikateµov. Pou¾ívajú to predov¹etkým vysoké obchodné siete, ktoré zobrazujú aj niekoµko tisíc príjmov denne.Poïme v¹ak zvá¾i», preèo sa pokladòa vôbec nevyvinula a doká¾e spracova» nespoèetné mno¾stvo príjmov? Súhlas, ale pokladnica nám nevytiskne faktúru s DPH aj v polo¾kách, ktoré nie sú takéto vybavenie, zdá sa, ¾e je to ruèná práca, èo nie je u¾itoèné z hµadiska zlep¹enia produktivity a slu¾ieb. Robí to èoraz ochotnej¹ie, aj pre tento model rie¹enia dosahujú e¹te men¹ie spoloènosti.Nákup tlaèiarne nie je k dispozícii, je potrebné dobre vyèleni» viac ako dva tisíce pekných a mali by ste ma», ¾e jedlo, na rozdiel od hotovosti, nefunguje samo. Na to, aby bol podporovaný, je potrebný poèítaè vybavený pohodlným programom predaja, to sú aj náklady, ale obrovské výhody. Potom máme mo¾nos» sledova» odliv predaného tovaru hneï po vytlaèení dokladu a nie v prípade registraèných pokladníc, a¾ po preèítaní predaja skladu.Pri výbere tlaèiarne nezabudnite na to, ktorá komoditná databáza (poèet kódov PLU má by» na¹a miska o 20% väè¹ia ne¾ v súèasnosti, preto¾e kapacita sa nezvý¹i a veµkos» na¹ej voµby sa mô¾e zvý¹i». Ïal¹ím dôle¾itým faktorom, ktorým musíme venova» pozornos», je denný poèet vydaných príjmov.

Zdieµame tlaèiarne kvôli veµkosti kódov a danej vstupenky na:- malé / prenosné - v priemere 100-150 vstupeniek za deò- obchodné domy - odovzdané do veµkých maloobchodných predajní a so zreteµom na veµký komplex tovaru.Zariadenia majú v súèasnosti iba jeden balík papierov pre úètenky pre pou¾ívateµov, preto¾e kópia je elektronicky smerovaná na SD mape.