Globalizacia vyhod a hrozieb

Uèenie jazykov druhých je v modernom svete hodnotou. Dnes, nielen angliètina, ale aj nové jazyky sú potrebné, ak hµadáme prácu. Je skutoène »a¾ké nájs» si profesiu, v ktorej jazyk nie je u¾itoèný. Je to rovnaký dôsledok otvorenosti Európy a sveta. Globalizácia je pochybností o mnohých výhodách.

Umo¾òuje rýchly tok údajov medzi µuïmi, èo je asi desiatok kilometrov od seba, dáva a dúfa, ¾e nájde veci v mnohých bytoch na svete. Je v¹ak veµmi u¾itoèné, ¾e má stále tmavé stránky. V dôsledku globalizácie, aj bez toho, aby sme opustili samostatnú krajinu, sme nútení získa» ¹pecifické zruènosti, ktoré by sme e¹te pred niekoµkými rokmi nepotrebovali. A samozrejme, napríklad, v súèasnosti, keï mana¾éri hotelov hµadajú zamestnancov, takmer v¾dy po¾adujú angliètinu. Mo¾no by to malo by» ¹okujúce pre niektorých µudí, preto¾e aj vykonávanie takých zrejmé èinnosti ako upratovanie èasto vy¾aduje schopnos» hovori» cudzím jazykom. Hotely, najmä v rozsiahlych mestách, nav¹tevuje mnoho cudzincov a slu¾ba, bez ohµadu na to, èo robí, chce ¾i» v komunikácii s nimi. Tak¾e cudzie jazyky sú v ka¾dodennom pou¾ívaní, ale skupina µudí sa im krátko preuká¾e. Mnohí vedia komunikova» v cudzom jazyku, aj keï to nemô¾u urobi». Preto ak máme nejaký ¹pecializovaný text, ktorý chceme prelo¾i», nájdenie poslednej osoby tak jednoducho neexistuje. Ak hráte model pre právny preklad, odporúèa sa zruènos» mnohých ¹pecializovaných termínov, èo znie aj pre mnohých prekladateµov. Nemalo by to by» prekvapujúce, preto¾e pravdepodobne ¹pecializované právne alebo lekárske pojmy sú pre väè¹inu Poliakov aj v ich vlastnom jazyku tajomné. Preto sa nedá oèakáva», ¾e budú pozna» svoje ekvivalenty v nemèine alebo angliètine. Na to je potrebné cielené vzdelávanie.