Gynekolog eierny dunajec

Kolposkopia je dôle¾itým zariadením v knihe gynekológa, tak¾e pred kúpou by ste mali urobi» profesionálne vyzvedaèa. Pri vytváraní výberové optické zariadenia tejto normy, ¾iada» o názor fázových faktorov, náklady na & nbsp; sú to v ¾iadnom prípade. & Nbsp; faktor najdôle¾itej¹ie & nbsp; Je to ale nebude ma», ¾e pre malú cenu Kolposkopia mô¾e znamena» zlú kvalitu, ktorá trvá negatívny dopad na skupinové fotografiu nestabilita zberaèa a nedostatok softvér umo¾òujúci jednoduchú vizuálnu zhodnotenie zhroma¾deného materiálu.

Kvalita obrázkov by mala ma» kritické kritérium, preto¾e pri nákupe kolposkopu je to presne tie parametre optického systému, ktoré sú najdôle¾itej¹ie. Stojí za to zaujíma» sa o miesto výroby ¹o¹oviek z konkrétneho typu kolposkopu a zisti», èi optický systém má niekoµko re¾imov transfokácie a tie¾ ¹iroký rozsah zamerania, t. J. Zaostrenie obrazu. Existuje presnos» kolposkopu a obzvlá¹» dôle¾itý prvok, a preto rameno pantografu musí poskytova» voµný a zruèný pohyb v ka¾dej rovine. Správne vyvá¾ené rameno pantografu a pou¾itie kvalitných pneumatických pohonov sú dodatoènými základnými prvkami správneho vybavenia.

Ak ide o kolposkopové ¾iarovky, perfektné ¾iarovky boli u¾ anachronické, ale stále je veµa svetla a mo¾nos» ich nastavenia. Moderné LED diódy sú ni¾¹ie ako energetické po¾iadavky, èo predl¾uje ¾ivotnos» svetelného zdroja a vyberá nebezpeèenstvo ohrevu testovacieho poµa. Posledným podstatným aspektom nákupu kolposkopu je ergonómia výrobku, preto¾e vzhµadom na ¹pecifickos» povolania gynekológa by sa v¹etky funkcie príslu¹ného optického zariadenia mali podáva» s jedným balením.