Interpretacia tlmoeenia

V ponuke profesionálnej prekladateµskej agentúry okrem písomných prekladov získate aj tlmoènícke slu¾by, ktoré od prekladateµa po¾adujete nielen dobrý ¹týl uèenia a jazykové znalosti, ale aj ïal¹ie funkcie.

©pecifickos» simultánneho tlmoèeniaKancelárie, ktoré majú záujem o ka¾dodenné simultánne tlmoèenie v hlavnom meste, zdôrazòujú, ¾e vzhµadom na povahu tohto typu prekladu patria medzi naj»a¾¹ie. Samotná skutoènos», ¾e sú vytvorené ústne, to znamená, ¾e sme pozorovaní, robí ústne preklady stresujúce a chcú získa» mimoriadne znalosti a silu na stresoroch. «a¾ko sa pridáva aj tým, ¾e tu nemô¾eme podporova» ¾iadne slovníky, preto¾e tam nie je priestor. Poèas prekladu prekladateµ vykoná preklad paralelný s posledným, ktorý reèník demon¹truje. A to znamená, ¾e tu nie je ¾iadny byt pre jazykové nedostatky.

Aké ïal¹ie stránky musí preklada» súèasne prekladateµ?V prvom rade musíte ma» vedomosti o deliteµnosti pozornosti. Z nejakej strany vysiela vynikajúci obsah poslucháèom a od nového poèúva ïal¹iu èas» obsahu, ktorý treba prelo¾i». Ïal¹ou dôle¾itou hodnotou je dokonalá pamä». Ak je »a¾ké sústredi» sa a obsahova», nebudú verne prelo¾ené.

Kto pou¾íva tieto preklady?Tento prekladateµ je obzvlá¹» obµúbený poèas rôznych typov obchodných rozhovorov, rokovaní alebo ¹kolení, ako aj poèas predná¹ok alebo medzinárodných konferencií. Najèastej¹ie sa konajú v veµmi pripravených kabínach vybavených správnym zariadením, ktoré musí prekladateµ perfektne zvládnu».Ak chcete prítomnos» na prvom preklade, vyberte tlmoèníka, ktorý obsahuje poslednú predispozíciu, ale nielen vedomosti.