Krajae skryty v zasuvke

612p magic cutter je pozitívnym doplnkom pre rezanie v¹etkých druhov jedál. Je tvarovaný ako na výrobu mäkkých výrobkov, ako je niektorá zelenina, tak aj pre jednoduché syry. Dobrý tovar a jednoduché prevedenie zabezpeèujú veµkú a jednoduchú prevádzku. Kon¹trukcia stroja zakúpi ¾ivot pre jeho jednoduchos» a splnenie v¹etkých hygienických odporúèaní. Samotná slu¾ba je automatická a bez problémov, èo umo¾òuje novému hos»ovi, aby sa stal u¾ vykonávaný v ïal¹ích funkciách.

Technické parametre 612p magického krájaèa sú:- rozmery 635 x 500 x 495 mm- trieda ochrany je IP33- hmotnos» zariadenia 39 kg- hrúbka rezu od 0 do 28 mm- kàmna tabuµka s rozmermi 300 x 250 mm- 250 W výkon motora- då¾ka èepele no¾a 300 mm

Krájaè je vyrobený v dvoch verziách.©tandardná verzia je vybavená ¹tartovacími tlaèidlami a automatickým mechanizmom na vypnutie no¾a v prípade problémov so sie»ovým napätím v kon¹trukcii.Klasický krájaè je ochranou proti náhodnému zapnutiu. Snímaè v miske detekuje nesprávnu in¹taláciu krytu no¾a. Vïaka tomu nedochádza k ¾iadnemu dodatoènému záveru, ktorý chráni obsluhu.Denné o¹etrenia údr¾by nie sú »a¾ké a stredne sa pou¾ívané v krátkom èase. Jediné, èo musíte urobi», je èistenie prístroja so zvy¹kom úèinkov ako mastnotu alebo drobky po úlohe. Ka¾dá súèas» ako tácky, kryt nô¾ mo¾no rýchlo demontova» a nie je potrebné pou¾íva» ¾iadne zariadenia.Krájaè bude fungova» tak v krat¹ích podnikoch, ako aj v stredne veµkých podnikoch, kde je spracovanie výsledkov na nízkej úrovni.Cena 612p magického krájaèa je zhruba 4500 PLN brutto.Náhradné diely za nízke ceny sú tie¾ viditeµné pre krájadlo. Prístroj je umiestnený s mnohými prvkami, ktoré mô¾u by» pomenované v prípade úspe¹ného znièenia alebo zlyhania.Tým sa zní¾ia dlhé servisné náklady modelu.