Lektor pou tiny ako cudzieho jazyka

Typicky, pou¾íva» frázu interpretácii uèenia majú simultánny preklad, ktorý je zapísaný v profesionálnom zvukotesné kabíne, èi a konzekutívne tlmoèenie, preklad textu, ktorý má osoba, ktorá vyu¾íva ïal¹í interpret. Mnohí µudia v¹ak realizujú dobrodru¾stvo z prítomnosti, ¾e existujú aj ïal¹ie veµmi zaujímavé typy prekladov. K dispozícii je okrem iného takzvaný ¹epot, spojenie alebo preklad. Aké sú preklady, ktoré mi predstavili, ktoré vyniká? ©eptaný preklad, t. ¹epot je ¹peciálny druh prekladu, ktorý poèíta s wyszeptywaniu zákazníka vetu po vete slová predniesol reproduktorom. Tak¾e tam je obrovský druh prekladu, ktoré mo¾no vidie» ïaleko forma µahko naru¹ený celých ïal¹ích zvukov, preto¾e je pravdepodobné, ¾e bude u¾itoèný iba v krátkych poètu µudí. Zvyèajne sa vykonáva v období, keï iba osoba na stretnutí nevie jazyk, ktorému hovorí reèník. Tento typ tréningu je veµmi nepáèilo prekladateµmi, preto¾e chce aby sa sústredila nielen nevídanú pozornos» a deliteµnos». Pre tlmoèníka, ktorý ¹epta slovo slovom na klienta, mô¾e sa utopi» reproduktorom.Spojenie je dobrý druh po sebe idúcej interpretácie, ktorá pozostáva z prekladu vety vety. Pou¾íva sa v charaktere, keï tlmoèník nemá príle¾itos» na prípravu poznámok z názorov reèníka alebo ak je presný preklad konceptu mimoriadne dôle¾itý. Typicky sa tento typ prekladu pou¾íva poèas prekladu kon¹trukèných èastí stroja. Spojenie je tie¾ populárny ako sociálny preklad. Preklad jazyka je kombinácia prekladu a prekladu. Spolieha sa na preklad textu umiestneného na reè, ale »a¾kosti sa poèítajú s poslednou, ¾e prezentácia nedostáva text vopred, tak¾e musí okam¾ite prezrie» celú vetu a jednoducho a podrobne ju prelo¾i». Takéto preklady sú be¾ne zavedené na súdoch, tak¾e nie je divu, ¾e sú súèas»ou testu prekladateµa.