Masovy obchod koszalin

https://jinx-formula.eu/sk/Jinx Repellent Magic Formula - Efektívny spôsob, ako zlepšiť svoju životnú situáciu!

Predná¹ka mäsiarstva alebo predajòa, ktorá prebúdza predaj mlieènych výrobkov vrátane syrov, je perfektne prispôsobená voµba, ktorá zachycuje oko pou¾ívateµov na webových stránkach. Správne prezentované a zobrazované produkty podporujú nakupovanie a súèasne poskytujú kvalitné dôkazy. Èo by sa malo urobi», aby sa nakrájané mäso alebo syry vyzerali skvele? Rie¹ením je profesionálny krájaè.

Krájadlá bizerba sú dátové stroje na rezanie jednak studených rezov a syrov. Existujú teda tradièné krájaèe gravitácie, ktoré sú vyrobené s najmodernej¹ími funkciami. Klie¹te Bizerba majú jednodielnu dorazovú dosku. Táto doska je tie¾ vybavená drená¾nym kanálom, ako aj zvý¹eným okrajom stola. To v¹etko zabraòuje tekutinám kvapka» na pult. Ostriace stroje je mo¾né umýva» v umývaèke riadu. Èistenie plôch pod krájacím zariadením je dobre uµahèené tým, ¾e je vybavené zdvihnutými nohami.

Vlastnosti krájaèa?Predov¹etkým umo¾òujú ¹pecifické aj zdravé rezanie èastí mäsa, mäsa a dodatoène syrov. Je ideálny na rezanie takých výsledkov ako sú: klobása, ¹unka, slanina, peèené, údené a varené mäso, steaky.

Prístroj od spoloènosti Bizerba & nbsp; bol vybavený gombíkmi na nastavenie hrúbky rezu. Váha je od 0 do 12 mm. Av¹ak pri poloautomatickom rezaní je hrúbka rezu a¾ 23 mm. Vïaka tomu je daná presnos» rezania. Navy¹e diskutované nástroje na krájanie majú funkciu automatického stohovania rezov, ako aj mo¾nos» zaznamena» spôsob ich stlaèenia v konfigurácii aplikaèných programov. Mô¾ete robi» ploché, hromadné, hviezda, ru¾e a nakrájajte jeden výrobok a¾ do ¹tyroch stohov samotných vo vnútri druhej.

osudStroje na krájanie bizarby pou¾ívajú predov¹etkým µudia v:- mäsových rastlín,- obchod s potravinami,- ¹pecializované predajne,- gastronómia,- siete stravovania.

Puzdro stroja je vyrobené z najvy¹¹ej hodnoty materiálu a z eloxovaného hliníka. Okrem toho má stroj zabudovanú klávesnicu. Tri rýchlosti rezania umo¾òujú prispôsobi» svoju prácu urèitému produktu. Okrem toho je usporiadaná v tabuµke na ulo¾enie nakrájaných plátkov.