Mikroskopicke vy etrenie ivej kvapky krvi

Zariadenia, cez ktoré si mô¾ete prezrie» veµmi malé prvky, pozrite sa na jemné detaily, èasto neviditeµné voµným okom, sa nazývajú mikroskopy. Prvé optické mikroskopy poskytli relatívne nízke, len desa»násobné zväè¹enie. A preto nezískali veµký význam ako výskumný nástroj.

Moderná veda, technológia urobila obrovský vývoj v oblasti mikroskopie a vytvorila, ¾e sa stala veµmi be¾nou, aby sa mikroskopy v sile vecí. Máme dielne, polarizaèné, optické, holografické, operaèné, fluorescenèné, elektrónové mikroskopy a mnohé iné. ©peciálny typ mikroskopu na¹iel uplatnenie v lekárskych a reálnych laboratóriách.Ide teda o laboratórne mikroskopy, ktoré sú ¹peciálne navrhnuté na výrobu na zlo¾itom mieste so 100-násobnou ¹o¹ovkou. Ich hlava umo¾òuje pripoji» kameru alebo digitálny fotoaparát, vïaka ktorému mô¾ete archivova» fotografie zo skúseností.Na¹li uplatnenie vo vede, laboratórnej praxi a myslení. V¹ade, kde vzorky pozorujú pri zväè¹ení minimálne 40-krát.Pou¾ívajú sa v medicíne, biológii a technológii. Vïaka pou¾itiu laboratórnych mikroskopov mô¾eme urobi» presnú analýzu moèu, ktorá ide na detekciu krvných buniek, plesní, kry¹tálov alebo baktérií a premý¹µa» o urèitých chorobných stavoch. Venuje sa histopatologickým výskumom v onkológii a hematológii. Veterinár je oveµa lep¹ie vïaka laboratórnym mikroskopom pri pomoci zvieratám. Mikroskopy sa pou¾ívajú na testovanie vody, v forenznej praxi na mikroskopické testovanie a na detekciu jedu, ¹perkov na detekciu falo¹ných výrobkov, urèovanie ceny výrobkov, v pamiatkových re¹tauráciách, na ochranu ¾ivotného prostredia na analýzu ekologického stavu riek a jazier, vo farmaceutickom, potravinárskom a textilnom sektore. , V elektronike pomáhajú mikroskopy pozorova» elektronické komponenty, lokalizova» skraty alebo trhliny.Bez laboratórneho mikroskopu prakticky neexistuje ¾iadne pole.