Mlyneek na mlyn na maso

Wilk je zariadenie urèené na brúsenie v¹etkých výrobkov, ako sú mäso, slanina alebo chlieb pre hamburgery, karbonátky a klobásy. Jeho ¹týl pripomína tradièný mlynèek na mäso, ktorý ka¾dá domácnos» pou¾íva v domácej kuchyni. Stroj na vlk má pohyblivé pracovné èasti, a preto by mala by» za to, ¾e za ním stojí ¾ena. Dodr¾iavajte bezpeènostné a zdravotné predpisy tak, aby správa tohto zariadenia neprestávala by» nehodou.

Aby bolo mo¾né tento stroj prevádzkova» v továròach, je potrebné, aby bol nad ka¾dých 18 rokov a teraz a potom v odbornej ¹kole v konkrétnom odbore alebo iných právach na prax. Mali by ste ma» aj dobrý zdravotný stav a súèasnú sanepidnú knihu. & Nbsp; Lekár rozhodne, na ktorý z nich sa bude odvoláva». Aby sa zariadenie mohlo obsluhova», malo by sa s»a¾ova» na vhodný ochranný odev, ale nemalo by sa sklada» zo ¹irokých prvkov, ako sú voµne hotové rukávy alebo kravaty. Tie¾, ¹perky, pokrývky hlavy, a ¾eny by nemali by» pou¾ité, aby sa kniha s dlhými, lakované nechty.Aby ste ho mohli odobra» zo stroja, najprv pripravte pomocné zariadenie na uskladnenie materiálov, potom si pozorne preèítajte dokumentáciu k implementácii a informácie o prevádzke zariadenia. Potom by mala osoba naplánova» poradie vykonávania daných akcií a za¾i» technický stav zariadenia a osvetlenia stanice, a najmä stav elektrickej in¹talácie.V súèasnej dobe sú vlci potrebné v ka¾dej re¹taurácii, supermarkete alebo hromadnej vý¾ivy zariadenia. Veµký výber materiálu a atraktívne ceny nám umo¾òujú vybra» si, èo si vybra». Znaèka Polonised je gastronomická rezaèka.Mali by ste ma» ochranu pre èistotu vlka. Hovorím o systematickom èistení zariadenia (v¾dy po ukonèení práce, keï je servisovaný. To sa týka predov¹etkým bezpeènosti práce. Ostriace no¾e by sa mali systematicky kontrolova» av prípade potreby vymeni». To v¹etko bude u¾itoèné pre efektívnej¹iu a oveµa citlivej¹iu prácu.