Motivaeny trening zamestnancov

Nový trh podlieha neustálym zmenám, ktoré generujú nielen nové cesty, ale vytvárajú aj nové konkurenèné ¹tandardy, prièom finanèný controlling je vytvrdzovacím zariadením pri urèovaní finanèných priorít spoloènosti. Nekompromisná konkurencia motivuje podniky k tomu, aby sledovali financie alebo obmedzovali nadmerné výdavky. & Nbsp; Finanèný controlling je diagnostický nástroj pre plánovanie, koordináciu a ochranu prevádzkových nákladov na kontrolu obchodných procesov spoloènosti. Jasná predstava o realite a rýchlosti reakcie urèuje znaèky a efektívnos» riadenia, èo je dôvod, preèo sa spoloènosti sna¾ia udr¾a» rozumnú organizáciu svojho majetku. O¹etrenia vstupujúce do veµkosti finanèného controllingu sú okrem iného urèovanie dopytu po finanèných materiáloch, ziskovosti druhov financovania podnikov, úètu nákladov a výnosov a okrem toho finanènej likvidity a praxe efektívnosti kapitálových investícií.

ReAction

Úlohou ekonomického controllingu je zabezpeèi» a ¾i» finanènú likviditu spoloènosti, t. J. Schopnos» spoloènosti plni» svoje platobné záväzky. Finanèná kontrola sa prekrýva s tromi po sebe nasledujúcimi etapami, a to s fázami plánovania, implementácie a kontroly, prièom vykonávanie a kontrola jednotlivých úloh patrí k èinnostiam prevádzkovateµa a finanèného mana¾éra, prièom realizaèná fáza sa vykonáva prostredníctvom pokladníka. Ekonomický controlling je jedným z riadení podniku, keï aktivita prejavuje èrty decentralizácie, ktorá sa prezentuje poskytovaním rozhodovacích právomocí stredným a ni¾¹ím mana¾érom a ich poskytovaním spätnej väzby o materiálnom vplyve ich èinnosti na zisky spoloènosti.