Nebezpeeenstvo po iaru a povinnosti zamestnavateua

Úlohou elektrostatického uzemnenia je zní¾i» riziko výbuchu horµavých látok v dôsledku elektrostatickej iskry. ©iroko sa pou¾íva vo veµkosti prepravy a spracovania horµavých plynov, prá¹kov a kvapalín.

Erogan

Elektrostatické uzemnenie sa mô¾e poèíta» v inej forme. Najtich¹ie a mierne komplikované modely sú vedené uzemòovacou svorkou a vodièom. Robustnej¹ie a technologicky vyspelej¹ie sú vybavené ochranným plánom pre uzemnenie, vïaka ktorému je mo¾né produkt racionálne prepoji» alebo prepravi».

Elektrostatické uzemnenia sa zvyèajne poskytujú v procese nakladania alebo vykladania ¾eleznièných cisterien, cestných cisterien, sudov, tzv. big-bagy alebo prvky procesných in¹talácií.

V produkte naplnenia alebo vyprázdnenia nádr¾í s rôznym obsahom (napr. Nádr¾e s prá¹kami, granulátmi, kvapalinami sa mô¾u vytvori» nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojom ich postavenia je urèite viac mie¹ania, èerpania alebo rozpra¹ovania horµavých látok. Elektrické náboje vznikajú kontaktovaním alebo úètovaním jednotlivých èastíc. Mno¾stvo elektrického náboja bude závisie» od elektrostatických vlastností povrchov, ktoré sú vo vzájomnom kontakte. V prírodnom produkte a náhlom spojení so zemou alebo neza»a¾enom probléme sa mô¾e vytvori» krátky prúdový impulz, ktorý sa prejaví pri kon¹trukcii iskry.Nedostatok starostlivosti o výboj iskry mô¾e zapáli» zmes alkoholu a vzduchu, o èom svedèí výbuch alebo zlý výbuch. Elektrostatické uzemnenie eliminuje nebezpeèenstvo výbuchu v dôsledku riadeného vypú¹»ania elektrostatických nábojov.