Nemecky po iarny poplach

Bezvzduchový vetra je zariadenie, ktoré bráni vnikaniu plameòa do miestnosti. Jediná výbu¹ná zóna je zablokovaná uzatváracím ventilom.

Vivese Senso Duo Shampoo 2Vivese Senso Duo Shampoo 2. šampón proti vypadávaniu vlasov

Bezplameòové vetranie je spôsob ochrany procesných zariadení pred katastrofálnymi následkami výbuchu. Ako súèas» bezplameòového odvzdu¹òovania sa tlak okolo výbuchu zni¾uje na bezpeènú úroveò. Ak tlak dosiahne predvolenú cenu, ide o otvorenie vykladacích panelov alebo chlopní odolných voèi výbuchu. Spolu s ich otvorením sa do skupiny dodáva nadmerný tlak, plameò a produkt nespálený a spálený.Spôsob bezpálivého odvzdu¹òovania sa vo v¹eobecnosti pravdepodobne pou¾ije v oddelených miestnostiach, preto¾e po¾iarne produkty nebudú prenika» do chráneného zariadenia.Existuje niekoµko nových typov zariadení, ktoré mô¾u by» zamerané na bezplameòové odvzdu¹òovanie. Existuje najmä trojvrstvová bezpeènostná doska a jednovrstvový odµahèovací panel.Trojvrstvová bezpeènostná doska rozpozná príli¹nú úlohu, aby chránila pred nadmerným tlakom alebo vákuom tým, ¾e zmieròuje výbuch.Úlohou jednovrstvového odµahèovacieho panelu je pomôc» zariadeniu pred úèinkami výbuchu, ktorý je pri zmieròovaní výbuchu. Pova¾uje ich pou¾itie za cyklóny, filtre, silá atï. Zariadenie sa dá úspe¹ne pou¾i» aj v izoláciách, pri ktorých je nízky pracovný tlak. Jednovrstvový odµahèovací panel sa pou¾íva v potravinárskom a farmaceutickom priemysle. Mô¾e by» pou¾itý pre zdravie a sterilizáciu. Zariadenie je mo¾né vyèisti» pomocou metódy SIP / CIP