Nfz finaneny plan

Program enova je finanèný a úètovný tím, ktorý je v období poskytovania komplexnej podpory tak v oblasti úètovníctva spoloènosti, ako aj v rámci ekonomického podniku. Táto slu¾ba zvyèajne pracuje v rámci vedenia záznamov, uverejòovania tohto súboru, predkladania výkazov a správ súèasných aj pravidelných.

Program enova umo¾òuje, okrem iného, vykonáva» miesto s ulo¾ením subreportov. Okrem toho vám dáva mo¾nos» registrova» DPH pri nákupe a predaji. Okrem toho poskytuje mo¾nos» dokumentova» záznamy. Hovoríme o dokumentoch, ktoré nie sú faktúrami - napríklad nedávne bankové výpisy, pamätníky, dovozné doklady, peòa¾né správy alebo výplatné listiny. Tento program vám dáva príle¾itos» porovna» zostatky a obraty. Tie¾ vám umo¾òuje podáva» s partnermi a premý¹µa» o platbách. Skutoènos», ¾e program enova poskytuje mo¾nos» registrova» menové osady, si zaslú¾i pomoc. Konèia sa tabuµkou kurzov as automatickým výpoètom a zaznamenávaním kurzových rozdielov.Uchovávanie protokolov v tomto programe vám umo¾òuje zoskupi» ich do dokumentov konkrétneho typu. Záznamy dokumentov sa budú kupova» na automatické uverejòovanie na webových stránkach. Program obsahuje veµa jednoduchých záznamov o DPH. DPH mô¾e by» vyrovnaná v hotovosti a èasovom rozlí¹ení. Program vám tie¾ dáva ¹ancu spravova» peòa¾né a bankové výkazy. Okrem toho vám umo¾òuje porovnáva» zostatky a obraty. Poskytuje mo¾nos» definova» súvahy spoloènosti.Program je teraz k dispozícii v dokumentácii pre úèty s dodávateµmi. Hovorím hlavne o úrokových poznámkach, upomienkových listoch, prevodoch a potvrdeniach o vyvá¾enosti.Program enova umo¾òuje podporu riadenia µudských zdrojov. Je to veµa funkcií, ktoré sa neustále roz¹irujú, a preto sa pou¾íva pre podniky s veµkým úspechom. Celkovo je program enova skvelým finanèným a úètovným systémom.