Pokladnice s poeitaeom

Zavedením nových re¹triktívnych po¾iadaviek týkajúcich sa registraèných pokladníc majú za cieµ ich pou¾íva» stredné podniky. V¹etka spoloènos», ktorej roèný príjem presahuje 20 000 PLN má za cieµ povinnos» registrácie na fiskálnom zariadení.

V prípade, ¾e èinnos» sa zaèala v roku zostávajúcich hotovostné limit, do ktorej je oslobodené od registrácie tým, ¾e pozná pokladòa je vypoèítaná v pomere k objemu obchodov za celý rok.Pri kontakte s touto skupinou stredných kancelárií je nútený pou¾íva» pokladnice. V takýchto prípadoch stále nie je výhodné kupova» veµké, komplexné pokladne, preto¾e vlastníci takýchto spoloèností hµadajú úspory v ka¾dom prípade. Krakovské fi¹kálne registraèné pokladnice ponúkajú produkty urèené ¹peciálne pre malých podnikateµov. V tomto bode musí investor odpoveda» na skú¹ku, ktorá sa poèíta z pokladnice a z akých dôvodov bude táto suma pou¾itá. Ponuka takýchto pokladníc je dokonca veµká. Majiteµ znaèky má èo chce. Takéto pokladne sa vyznaèujú malou pozíciou a niekoµkými men¹ími funkciami. Ceny sa pohybujú od niekoµkých stoviek dobrých a¾ po jeden a pol tisíc. Zodpovedajú na prenosnom peòa¾nom trhu, ktorý mô¾e by» pou¾itý v podmienkach predaja v jednoduchom priestore, kde sa predajca musí neustále pohybova», ale existujú aj tie, ktoré sa vyrábajú v zariadeniach na pou¾itie v miestach, kde je mo¾né túto sumu stanovi». Pri úspechu týchto èísel výrobca èasto dáva správnu teplotu, v ktorej mô¾e pokladnica fungova», preto¾e ju nemo¾no pou¾i» pre veµa silných mrazov. A takéto pokladne majú vodotesné klávesnice v prípade zrá¾ok.

Pokladòa pre miestnych podnikateµov má malé mo¾nosti. Rovnako ako ka¾dá pokladòa vytvára duplikát príjmov, ktoré by mali zosta» v pláne vyrovnania so ¹tátnou pokladnicou. V skutoènosti najmlad¹í, elektronické kópie sú najèastej¹ie kombinované, aby veµkos» pokladnice kompaktné. V populárnej¹ích súètoch je tie¾ mo¾nos» vytlaèi» duplikát na inom kotúèi papiera.

V takýchto pokladniach sú funkèné tlaèidlá aj mo¾nos» ulo¾enia tovarovej základne. Tieto rozsiahle pokladne je mo¾né kombinova» s poèítaèom, pripoji» èítaèky èiarových kódov alebo elektronické váhy. A je tie¾ mo¾nos» integrácie pokladnice na platobný terminál. Vïaka týmto µuïom sa mô¾u dokonca aj stredne veµké spoloènosti dohodnú» na udr¾iavaní záznamov o predaji pohodlným spôsobom.