Pokladniena pokladoa a faktura

V súèasnosti platný zákon v Poµsku v¹ak musí ma» v nasledujúcich krajinách pokladniènú pokladnicu v ka¾dej predajni, ktorá predáva tovary a slu¾by. Nezále¾í na tom, èi spoloènos» vykonáva veµké podniky spojené s predajom veµkých èastí tovaru, ako sú napríklad veµkoplo¹né obchody alebo má samo slu¾by, ako sú opravy alebo krajèírske slu¾by. Ma» pokladòa je spoloèná pre v¹etkých podnikateµov.

Po¾iadavka by» súèas»ou tohto jedla je pravdepodobne vysvetlená skutoènos»ou, ¾e je potrebné overi», èi daný podnikateµ zaplatí DPH z materiálov a pomoci. Stav prístroja by sa mal skontrolova» veµmi opatrne, preto¾e prehliadka chyby pokladnice mô¾e ma» veµmi vysoké právne dôsledky. Pou¾itie po¹kodenej pokladnice vystavuje podnikateµa riziku vzniku veµkých výdavkov na úspech odhalenia tejto praxe daòovým úradom. Pokladnièná pokladnica je presná pre tlaè dokumentov potvrdzujúcich zmluvu o predaji a kúpe. Táto skutoènos» sa odovzdá kupujúcemu po uzatvorení zmluvy. Príjem je materiál, ktorý mô¾e podpori» úèinok (v prípade úspechu jeho porúch, ktoré nevyplýva zo známej chyby, alebo ho vráti» predajcovi v neporu¹enom období v názve ¹pecifikovanom zákonom. Tento dokument si ¾elá existova» zvyèajne vydaný kupujúcim. Nepotlaèenie potvrdenia sa rovná poru¹ovaniu zákona. Na rozdiel od toho veritelia nevykonávajú tento dokument v¾dy, v takom prípade je predávajúci povinný ho chráni» v prípade, ¾e sa oòho postará kupujúci a vráti sa k nemu. Daòové úrady sa v poslednej dobe vy¾adovali aj pre taxikárov. Povinnos» ma» finanèné rozpätie je motivovaná, tak¾e v prípade úspechu be¾ných podnikateµov - bránenie práce "v èiernom". Nielen taxikári majú povinnos» ma» registraèné pokladne, ale aj vodièi vlastných dopravných spoloèností musia pri predaji cestovného lístka cestujúcim. Fondy sú preto potrebné pre prakticky v¹etky èinnosti, v ktorých existuje vz»ah kúpou a predaj v¹etkých produktov alebo slu¾ieb. Zdá sa, ¾e oprávnenos» povinnosti ma» tieto pomôcky pre subjekty v súèasnosti je primeraná. Pri dlhom roz¹irovaní subjektov, na ktoré sa vz»ahuje úèel ich zamestnania, mô¾e spôsobi» èasté zavádzanie.