Pokladoa pre advokata

Ka¾dý podnikateµ, ktorý je fi¹kálnou pokladnicou v úzkej spoloènosti, bojuje ka¾dý deò so vzdialenými problémami, ktoré mô¾u zariadenia vytvori». Registraèné pokladnice nie sú bez akýchkoµvek prvkov a niekedy sa pokazia. Nie vlastník firmy vie, ¾e na ka¾dom mieste, kde sa záznamy spracovávajú pomocou pokladnice, by malo by» nové zariadenie - dnes v prípade dokonalého zlyhania.

tea-active.eu Tibettea ActiveTibettea Active - Jedinečný recept na zdravú chrbticu a kĺby!

Absencia zálo¾nej pokladnice pri predaji výrobkov alebo pomoci mô¾e vytvori» sankcie zo strany daòového úradu, preto¾e zabráni tomu, aby sa predajný zoznam poru¹il, keï dôjde k poruche hlavného zariadenia. Dokumenty ulo¾ené spolu s registraènou pokladnicou by mali obsahova» servisnú kni¾ku fi¹kálnej pokladnice. V tomto dokumente sú nielen v¹etky opravy vykonané na zariadení, ale existujú aj tipy na fi¹káciu pokladní alebo výmenu nápadov. V zapísanom slu¾obnom umení existuje jedineèné èíslo, ktoré má by» dodané pokladni daòovému úradu, názov spoloènosti a adresa priestorov, kde sa pou¾íva hotovos». V¹etky tieto tipy sú potrebné v prípade kontroly z daòového úradu. Akékoµvek opravy v povedomí registraènej pokladnice a jej opravy sú úlohami ¹pecializovanej slu¾by, s ktorou by mali v¹etci podnikatelia, ktorí pou¾ívajú registraèné pokladnice, podpísa» zmluvu. Èo je dobré - mali by ste informova» daòový úrad o nejakej zmene servisného technika pokladníka. Predaj v registraèných pokladniach by sa mal uskutoèòova» v nepretr¾itom poradí, tak¾e pri úspe¹nom plnení pokladnice je potrebné vymieòa» si názory na inú, prièom si pamätajte na èítanie pamäte. Èítanie pamäte pokladnice mô¾e existova» - rovnako ako jej oprava, ktorú vykonáva len autorizovaná osoba. Okrem toho sa èinnos» musí vykonáva» v prítomnosti zamestnanca daòového úradu. Z èítania fi¹kálnej pokladnice sa zostaví príslu¹ný protokol, ktorého kópia sa za¹le daòovému úradu a druhá podnikateµskému subjektu. Tento protokol musí uchováva» spolu s rôznymi dokumentmi týkajúcimi sa pokladnice - jeho mínus mô¾e vytvori» pokutu zo strany úradu.