Pou ivanie modernych technologii v medicine

Premý¹µali ste niekedy o zmyslu pou¾ívania programov, ktoré vám umo¾òujú usmeròova» na¹e podnikanie? Bez ohµadu na to, na akej adrese, oni jednoducho zariaïujú nieèo - celkom alebo dokonca poèítajú na kusy, zameriavajúc sa na vopred definované adresy alebo virtuálne regály. Nezále¾í na tom, èi spravujete veµkú spoloènos», stredne veµkú spoloènos», ste domáci alebo len obyèajný ¹edý mu¾. Programy pokladania alebo ukladania vás sprevádzajú v mnohých obdobiach vá¹ho ¾ivota, vo veµkých a dôle¾itých situáciách sa pou¾ívajú na podstavci.

Kto v súèasných obdobiach nemá smartphone alebo tablet? Kto nepozerá fotogalérie, filmy, neuchováva súbory, ktoré sa via¾u na internet alebo ich neprenesie do ¹iroko dostupných "oblakov"? Mo¾no ju vytvoríte. Máte telefón a pou¾ívate ho na prirodzené dôle¾ité úlohy, ktoré ste obsadili. Nevedomky pou¾ívate galérie alebo mana¾érov, ktorí berú svoj zdroj v mysli èloveka - mozog je tak µahký na poradenstvo a skutoène potrebné situácie ako len programy pre ukladanie dát. Pomô¾te svojej hlave, nedovoµte, aby sa na¹a chaos chytila, odolala strachu a lep¹ie sa otvorila v ¾ivote. Nemal som v úmysle? Samozrejme - v¹etci by chceli. Práve preto sníval o tom, ¾e ponúknete svoj projekt na uskladnenie. Skladovanie toho, èo sa stane, èo chce kedykoµvek naklada», èo chcete ulo¾i». Keï ste boli spomenutí skôr, rozhodujete sa, èo predstavuje hodnotu a èo nie, a cenné veci musia by» (áno, bez toho sa nemô¾ete dosta» ulo¾ené a dobre oznaèené. Nechajte sa stara» o to, ¾e na nieèo zabudnete, prestanete sa stara» o takéto diela, èo Vám priná¹ame ¹peciálne príle¾itosti, otvára nové príle¾itosti, ukazuje nové obzory a vezme do úlohy veµké pole. Vïaka skutoènosti, ¾e program pou¾ijete na ukladanie va¹ich problémov a nezhody o ka¾dodennom ¾ivote budú prinajmen¹om zahrnuté na trase, na konci ktorej bude pravdepodobne aspoò èiastoène vyrie¹ené. Je to tvoj èas a èas stojí za organizáciu. Táto ponuka sa vyu¾íva výnimoène pre mladých podnikateµov, ktorí nechcú stagnova», èo je pre nových a zamestnancov, ktorí sú klientmi vo svojej oblasti, kµúèové. Nenechajte sa oklama». Vyberte spoµahlivos».