Pracovnych a ivotnych podmienok pracovnikov v devatnastom storoei

Poruchy µudia sú akousi du¹evnou degenerácia, ktorá hlavné strany sú hlboko zakorenené a pretrvávajúce vzory informácií z okolitého prostredia, ktorá bráni konanie v èasti spoloènosti v¹eobecne uznávaných ¹tandardov. Zdrojom v¹etkých druhov ochorení mô¾e by» ¾ivot, ktorý nie je kontrolovaná, ale v detstve, a to aj v neskor¹ích fázach ¾ivota, úzkosti alebo dokonca nesplnenie základných ¾ivotných potrieb & nbsp; charakteristiky µudí, ktorí majú veµa alebo menej nebezpeèná porucha osobnosti preto bude .:

hlboko zakorenené takéto osobné èasti, ktoré sú navy¹e veµmi prebalené v systéme na najbli¾¹ie èrty mladého mu¾a,nedostatoèná schopnos» prispôsobi» sa situácii - to znamená, ¾e známym osobám vo veµmi malom poète situácií budeme týmto spôsobom chránení súèasným spôsobom,v¹etky vlo¾ené prvky sú demon¹trované nielen v spôsobe, akým funguje realita, ale aj v úspechu výskumu a emócií vo vz»ahu k sebe a pôvodným typom. S tým istým prejavom sa zaoberá a je silný najmä v období vz»ahov s rôznymi µuïmi, èo je pre úspech µudí s poruchami osobnosti vá¾ne chybné,charakteristiky osoby s poruchami tvoria v¹eobecný vzor inej, odli¹nej osobnosti a nejde o individuálne správanie, ktoré by mohlo vyústi» do ideálnej situácie.

Mô¾ete sa nauèi» mnohé typy osobnostných porúch, od tých, ktoré sa vyznaèujú výzvou, ¾e ste sami úplne ne¹kodní, pokú¹a» sa zavádza» nové typy zranení. Tu sú niektoré z najbe¾nej¹ích typov du¹evných porúch:

schizoidná osobnos» - osoba, ktorá je osobnostnou poruchou osobnosti, má èasto dojem, ¾e je v bezprostrednom svete veµmi trvácna a bez emócií. Na prvom stretnutí tohto druhu sa opakuje èlovek, ktorý je veµmi vzdialený a známy, dokonca aj niekoµko empatických. Jeho my¹lienky sú veµmi výstredné a / alebo veµmi originálne. Emocionálny stav schizoidnej osoby bude tie¾ istý v obleèení; súèasný zamestnanec bude ma» správny a µahký ¹týl obleèenia, niekedy výstredný, nikdy nebude dodr¾iava» módu alebo v¹eobecne prijatý zákon toho, èo sa zdá. Príèiny vývoja posledného ¹týlu poruchy nie sú dobre známe ani definovateµné. Niektorí vedci trvajú na tom, ¾e sú spôsobené nadmernou starostlivos»ou rodièov v mladom veku, iní naopak. Psychiatri stavajú svoju diagnózu o vlastnostiach pacienta, ako je nedostatok alebo malá lieèba pre uspokojenie vlastných pote¹ení, emoèný chlad, nedostatok záujmu o chválu a kritiku, by» sám a nedostatok ochoty zmeni» èas.emocionálna strach - existujú dva typy ¾ien s emocionálnym strachom: rýchlym typom a hranièným klientom. U µudí s oboma typmi dysfunkcií mo¾no poveda», ¾e impulzívnos» je vysoká bez ohµadu na dôsledky, rýchlo praskajúca s nekontrolovaným hnevom, hyperaktivitou alebo podrá¾denos»ou. Oba typy emocionálnych ¹okov v¹ak majú znaèný rozdiel. Impulzívny èlovek, preto¾e nemá ¾iadnu kontrolu nad emóciami a správaním, ktoré sú zvyèajne v extrémnych formách, sa navy¹e s»a¾uje na obrovské psychologické napätie. Hranièná je napokon nebezpeèná vetva emocionálneho trasenia, preto¾e nálady osoby trpiacej poslednou du¹evnou poruchou sú tak ostrý a náhly, ¾e ide o samovra¾du v skupine nehôd.Strach - tento spôsob poruchy osobnosti je pomerne jednoduchý a dostupný pre èitateµov. To znamená, ¾e sa èlovek bojí. A jej strach mô¾e ma» doslova v¹etky oblasti bytia a okolité predmety. Dôsledkom je, aby sa zabránilo veci a javy, ktoré vedú pacientov k obavám, ¾e v pravom prípade vedie iba k bodom v sociálnych funkcií, a to aj v najtemnej¹ej samovra¾de alebo agresiu zameranú na rôznych ¾ien. Lí¹ia sa tieto druhy fóbií, napríklad pavúkov, homofóbii, klaustrofóbia, alebo dokonca pediofobia (strach z bábok, triskaidekafobie (strach z èísla 13, a dokonca aj pedofobia (strach o deti, alebo dokonca strach z lietania (strach zo vzduchu.závislos» - nehovoríme o druhom druhu závislosti. Osoba s poruchou v mieste závislosti je jednoducho závislá na tomto mu¾ovi. Nemô¾e sa vyrovna» bez stopy µudí okolo nej, umo¾òuje cudzím µuïom prijíma» rozhodnutia relevantné pre nový ¾ivot pacienta, nie je schopný prijíma» rozhodnutia nezávisle, je závislá a podriadená.

Princípom je, ¾e urèite neexistuje ¾iadna µudská bytos», ktorá by mohla by» úprimná s úprimným srdcom. Ak je v¹ak urèitá èas» znepokojujúco prehnaná, je vlastne pre va¹u vlastnú bezpeènos» získa» názor psychiatra.