Preventivne vy etrenia su

Základné preventívne analytické testy by sa mali vykonáva» raz roène bez ohµadu na vek. Zahàòajú ich morfológiu a krvné testy. Je tie¾ potrebné preskúma» hladinu cholesterolu v krvi a cukre. Tieto ¹túdie poskytujú veµa zdravotných údajov a ochraòujú detekciu ochorení v poèiatoènom ¹tádiu. Mali by sa robi» pravidelne, bez ohµadu na zdravie a kondíciu tela.Dôle¾ité poznatky o analytickom výskumeVýskum by sa mal vykona» na prázdny ¾alúdok. V posledný deò musí by» veèera najes» najneskôr o 18.00 hod. Príli¹ veµké a neskoré jedlá zvý¹ia hladinu cholesterolu a glukózy. Morfológia je biochemická analýza krvi. Jeho koniec je úèelom toho, èi je krvný prostriedok vhodný a buï systém nezmení zápal (to dokazuje znak OB.Testovanie cukru

Testovanie hladiny cukru (glukózy v prírode sa vyznaèuje poslednou vzorkou, ktorá sa spracováva v morfológii. Správny výsledok je vyjadrený v 70-00 mg / dL.Po dokonèení 40. roèníka dobrého je v¾dy dobré pravidelne vykonáva» lipidogram. Z toho sa mô¾ete dozvedie» o celosvetovej hladine cholesterolu v prírode aj o HDL a LDL, tj krásny a nízky cholesterol. Teraz je LDL (zlý cholesterol naj»a¾¹í a ohrozuje aterosklerózu. Lipidogram tie¾ informuje o hladine triglyceridov, t.j. tukov, ktoré sú veµmi nepríjemné pre krvný obehový systém èloveka (na hranici je ich poèet pod 150 mg / dl.Test moèu

Ka¾dý rok stojí za to skontrolova» moè a skontrolova» funkciu oblièiek a v¹etky moèové orgány. Rovnako je potrebné na konci detekcie mo¾nej tuberkulózy, ktorá sa opä» stáva veµmi nebezpeèná, rontgenové (röntgenové pµúca. Abdominálny ultrazvuk je stále drahý, èo umo¾òuje okrem iného posúdi», stav peèene, ¾alúdka, ¾lèníka, moèového mechúra, duodena a pankreasu.