Program fakturacie spoloenosti apple

Fakturaèný program umo¾òuje vydávanie rôznych typov faktúr v rýchlom, správnom a upravenom konaní. Modul Comarch ERP Optima Invoices je veµmi »a¾ko pou¾iteµný. S ním mô¾ete vklada» texty v akejkoµvek mene.

Táto aplikácia existuje úplne v synchronizácii s rôznymi prvkami systému Comarch. Mo¾nosti sú aktualizované na konci celku, èo je jednoduchá úètovná slu¾ba. Vzhµadom na funkènos» (predajné a nákupné mo¾nosti, výmena dokumentov na internete je tento prvok na trhu z hµadiska tohto modelu zïaleka najlep¹ou voµbou.Dodatoèný nástroj, ako napríklad okno vyhradených predajov, vám umo¾òuje predlo¾i» akékoµvek rady a materiály týkajúce sa daného zákazníka. Je to veµmi pohodlné rie¹enie pre úètovníkov. Okrem toho má tento program funkciu tlaèe. To v¹etko vytvára, ¾e telo rozhodujúcim spôsobom uµahèuje fungovanie spoloènosti alebo podniku a má príjemnej¹iu prácu.Program Comarch ERP Optima Faktury je ideálny najmä pre mladé a malé spoloènosti, kde úètovné oddelenie nie je husté a spolupráca a podpora sú pre zamestnancov u¾itoèné. Takáto funkcia je správnym modulom fakturácie, preto¾e program vysielania a fakturácie uµahèuje prácu zamestnancov a obmedzuje mo¾nos» vzniku chýb. Program umo¾òuje rýchle vystavenie faktúr spolu s ich okam¾itou korekciou aj mo¾nos» tlaèe.Fakturaèný softvér Comarch ERP Optima fakturuje: vydávanie predajných faktúr a nákupných faktúr, fiscalizing pre fyzické dámy, spracovanie v¹etkých obchodov v zlotých a cudzích menách, vydávanie opravných dokumentov (úpravy: mno¾stvo, údaje, hodnota-cena, sadzba DPH, zµava, atï. , nákup a predaj s výberom ¹tandardných foriem platby (prevod, od¹kodnenie, hotovos» ako plus a tie, ktoré urèí klientský softvér a vedenie registra pomoci a partnerov.