Program mikroskopu usb

Mikroskop sa pou¾íva na zobrazenie malých objektov, ktoré sú zvyèajne neviditeµné voµným okom, alebo na pozorovanie detailov men¹ích objektov. V poslednej dobe u¾ existujú mnohé typy mikroskopov (akustické, holografické, polarizujúce, stereoskopické a cudzie, ale prvý v histórii bol optický mikroskop.

Tieto typy mikroskopov pou¾ívajú denné svetlo na precvièovanie ¹tudovaných predmetov a ich tvorcovia majú syna a starého syna - Zachariasz Janssen a Hans Janssen - holandský. Prvý mikroskop postavili okolo roku 1590, získali len 10x zväè¹enie a táto podmienka nebola pou¾iteµná. Antonie van Leeuwenhoek urobil posledný krok v poslednom poli, urobil novú technológiu brúsenia a le¹tenia tenkých ¹o¹oviek, èo v skutoènosti viedlo k 270-násobnému zväè¹eniu. Na poslednej ceste Holanïan zlep¹il mikroskop, vïaka ktorému na¹iel mno¾stvo objavov a zvý¹enej biológie. Jeho mikroskopy boli vytvorené odli¹ne od tých, ktoré sú známe v súèasnej dobe. Je dôle¾ité, aby ste im len umo¾nili veµmi u¾itoèné lupy. Leeuwenhoekov mikroskop bol vyrobený len z jednej ¹o¹ovky a skú¹obný predmet bol umiestnený oproti ¹o¹ovke, jeho miesto bolo dôle¾ité na zvládnutie dvoch párov. Samotný nástroj mal då¾ku 3 a¾ 4 palce alebo asi 7-10 centimetrov. Ïal¹í prielom vo forme mikroskopov sa vyskytol, keï sa v nich pou¾ívali elektróny. Prvý mikroskop tohto typu - elektrónový mikroskop - postavili Ernst Rusk a Maks Knoll v roku 1931 v Berlíne. Samotná kremíková revolúcia bola príli¹ základom pre pou¾itie elektrónových mikroskopov. pomáhali tie¾ pozorova» najmen¹ie ¹truktúry bunkových organel. Pri zmene v roku 1982 bol navrhnutý prvý skenovací tunel a mikroskop. Jeho pôvodcovia boli vedci z Zürichu Gerd Binning a Heinrich Rohrer. Vïaka takýmto mikroskopom je prijatý trojrozmerný obraz ¹truktúr zlo¾ených z oddelených atómov. Neskôr boli vyvinuté mnohé verzie tohto mikroskopu, ktoré umo¾òujú prezeranie prípadu na hranici nanometra. Moderní výskumníci tvrdia, ¾e vývoj mikroskopie bude iniciova» vývoj nanotechnológií, ktoré by na¹li výkon a ovplyvnili predpoklady ka¾dej oblasti ¾ivota.