Program supermarkuri 15 augusta 2017

InSocket PC Market je obzvlá¹» flexibilný program, aj pre mlad¹í obchod, aj pre supermarket - a dúfame v¹etko modulárnemu dizajnu. Kµúèový modul existuje v vreckovom oddelení dokonca aj zaèínajúceho podnikateµa. Výkonnos» rozvoja spoloènosti mô¾e by» rozvinutá ïal¹ími modulmi. PC Market je jemný program, vïaka ktorému je ochotne urèený poµskými klientmi. Najnov¹ou mo¾nos»ou Pc Market 7 je softvér urèený pre dospelé obchodné re»azce.

Èo získate pomocou PC Market?V niektorých prvkoch budete vedie», koµko vá¹ obchod zarobí. Program dobre, ako sa potom poèíta. Kontrolujete, ktoré polo¾ky sú va¹imi najlep¹ími kupujúcimi, alebo vôbec nekupujete. Program vám povie, ktorý poskytovateµ vám dáva najhor¹ie ceny. Väè¹inou budete s fakturáciou informovaní: kto a koµko e¹te musíte plati». Kedykoµvek program popisuje, akú èas» peòazí ste v peòa¾nej zásuvke. Mô¾ete u¹etri» veµa èasu pri zadávaní dokumentov o doruèení. Jediné, èo musíte urobi», je, ¾e vá¹ poskytovateµ vám ich po¹le cez internet. Inventár bude rýchlej¹ie, najmä ak budete vyu¾íva» slu¾by zberaèov informácií. Mô¾ete µahko tlaèi» ¹títky na regáloch sami. Mô¾ete si nezávisle navrhnú» ¹títok produktu pre ná¹ sklad. Poèas doruèenia ich program vytlaèí pre inovatívne produkty. Vïaka spolupráci s tlaèiaròami èiarových kódov je vytlaèenie niekoµkých stoviek ¹títkov pre tovar len niekoµko sekúnd.

Wonder Cells

Tucet strojov pracuje na poµskom softvérovom trhu. Medzi najobµúbenej¹ie projekty patrí: PC-Market, Merkury a Sklep 2000. Jedným z najzaujímavej¹ích je program PC-Market.

Je pripravený na prevádzku obchodu, supermarketu, veµkoobchodníka alebo re»azca obchodov. Viac ako tri tisíce maloobchodných predajní ho teraz odoberajú. Èisté a µahko pou¾iteµné o¹etrenie v bezvedomí vám umo¾òuje spravova» sortiment výrobkov a zoznam spotrebiteµov. Bohus» vybavený modul na analýzu a vykazovanie si zasluhuje osobitnú pozornos».

Voµba tohto plánu rozhoduje niekoµko faktorov. Po prvé, je to µahké, ale podporuje mnoho typov obchodných dokladov a skladovanie a pracuje bezchybne s viditeµnú èas» fi¹kálnych zariadení na trhu, rovnako ako v¹etky druhy hardvéru, ktoré mo¾no vidie» v obchodoch: hmotnosti, oznaèovanie, cena skenerov, tlaèiarní alebo dátových kolektorov.