Psychoterapeuticke cvieenia

V poslednom texte sa budeme sna¾i» prejs» test: èo znamená psychoterapia?

Samozrejme, v¹etci vieme, ¾e psychoterapia je kµúèom k lieèbe, èo je povinnos» prinies» pomoc v du¹evnom alebo fyzickom utrpení. Psychoterapia je tie¾ komplexný proces, ktorého pitím je naplnenie zmien v spôsobe, akým si pacient myslí, a navy¹e stále trpí správanie, ktoré bude pravdepodobne ¾i» pevne pre pacienta. Psychológ je správne vedomos», ktorá mu dá 100% upozornenie na problém, ktorému pacient èelí, a dokonca aj po porozumení pacienta bude môc» pou¾i» správnu lieèebnú metódu.

Psychoterapia je veµmi zlo¾itý proces. Aby sa pacient mohol vyrovna» so známym problémom, musí sa nielen pozera» na seba realisticky, ale musí vidie» aj svoje zlé stránky, hnev, strach a odpor voèi rôznym ¾enám. Tak¾e psychoterapia nie je len rozprávanie s terapeutom, ktorý sa ocitá na zadnej strane pacienta a hovorí, ¾e celok bude v poradí. Psychoterapia je ú¾asný vz»ah, v ktorom psychoterapeut lep¹ie pochopí na¹e témy a zdroje jej utrpenia.

Èasto poèujeme o týchto µuïoch, ¾e psychoterapia je úzkos». Takýto výskumný kurz je daný tým, ¾e zamestnanci majú e¹te dnes veµmi málo psychoterapie. A to je dôvod, preèo vieme, ¾e ak nieèo nemô¾eme urobi», prebudí v nás niektoré na¹e obavy.

Ako dlho trvá psychoterapia? V psychoterapii neexistujú ¾iadne rigidne stanovené postupy, ktoré urèujú koµko psychoterapie má ¾i». Ka¾dý pacient, ktorý nav¹tevuje lekára, je ïal¹í problém, a preto si vy¾aduje osobitný prístup. Dokonca aj psychoterapeut poèas dôle¾itého stretnutia je veµmi »a¾ké urèi», koµko lieèby mô¾e trva», prinajmen¹om pribli¾ne to vidíte v poète problémov, s ktorými sa pacient pova¾uje za psychoterapeuta.Tak¾e je bezpeèné poveda», ¾e psychoterapia poèíta s zmenou spôsobu myslenia èloveka, ktorý ide na terapiu a poskytne jej pomoc pri svojom psychickom výskyte.