Skenovacieho elektronoveho mikroskopu

V súèasnej dobe je metalurgia èas»ou, ktorá obklopuje nielen plastové formovanie a procesy odlievania, ale tie¾ hrá s makro¹truktúrami. Na poslednom konci sa experimenty zvyèajne vykonávajú na metalografických mikroskopoch.

Mikroskopia je oblas», ktorá sa objavila pred niekoµkými stovkami rokmi. A len v závislosti od nového spôsobu sa zaèali pou¾íva» mikroskopy v metalurgii. V súèasnosti sú poèas knihy s in¾inierskymi materiálmi nenahraditeµné. Metabolické mikroskopy, ktoré sa okrem iného pou¾ívajú na skú¹anie vzoriek kovov alebo ich prelomov, sú v tejto oblasti veµmi populárne. Je to posledná zobrazovacia technika, ktorá sa pestuje na nepriehµadných vzorkách. Medzi metalografické mikroskopy patrí okrem iného aj elektrónové mikroskopy, ktoré pri»ahujú pozornos» na ¹truktúry na úrovni atómov a svetelné mikroskopy, ktoré sa vyznaèujú men¹ím zväè¹ením. Pozorovania vykonané s pou¾itím týchto zariadení sú mimoriadne dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu mô¾eme odhali» nový typ mikrotrhliniek v komodite alebo ich iniciáciu. Je mo¾né vypoèíta» príspevok fázy a tie¾ urèi» presné fázy. Vïaka tomu mô¾eme odhadnú» aj mno¾stvo a spôsob zaèlenení a mnoho ïal¹ích dôle¾itých komponentov z problému metalurgickej vízie. Napríklad èasto mikroskopické pozorovania novo vytvoreného materiálu umo¾òujú skutoèné pozorovanie materiálovej ¹truktúry, vïaka èomu mô¾eme v perspektíve zabráni» mnohým ne¾iaducim poruchám.

https://neoproduct.eu/sk/catch-me-patch-me-inovativny-sposob-ako-schudnut/

Pou¾itie metalografických mikroskopov je dôle¾ité, preto¾e mô¾eme rýchlo zisti» chyby materiálu. Je v¾dy potrebné pamäta» na to, ¾e manipulácia s týmto zariadením je nebezpeèná. Od zaèiatku skúseností by sa mali stretnú» len kvalifikovaní pracovníci.