Slicer 210p

Slicer je organizácia pou¾ívaná na rezanie potravinárskych výrobkov. K jednotlivým druhom materiálov sú podporované krájaèe, zatiaµ èo tie, ktoré sú univerzálne. Takýmto krájacím zariadením priradeným k jednotlivým typom výrobkov je napríklad krájadlo mäsa alebo krájaè chleba.

Samozrejme sa mô¾ete stretnú» aj s univerzálnym krájacím strojom, ktorý sa porovnáva s rezaním chleba a studených rezov.Stojí za to pou¾i» také zariadenie v na¹ej kuchyni. Po prvé, preto¾e ceny takýchto krájaèov nie sú vysoké, ak investujeme do niekoµkých ¹pecializovaných zariadení, ale keï vieme, ¾e to nie je u¾itoèné v kuchyni. Majetok z takéhoto zariadenia ¹etrí veµa èasu. Raòajky sa zvyèajne budujú ráno a samozrejme u¾ nie je èas na posledné. Rýchlej¹ím systémom je ukladanie klobásy alebo chleba do krájaèa, ne¾ sa unavi» nô¾om, ktorý e¹te nie je úèinný alebo vhodný pre tento typ jedla. Mnohí µudia naposledy nemajú takúto dodávku doma, vzdajú sa nákupu chleba. Rozhodujú o chlebe. Mal by si v¾dy pamäta», ¾e v¾dy tento chlieb je menej èerstvý ako ten celý. Keï kupujeme celý chlieb, mô¾eme ho dosta» do pekárne priamo z rúry.Dôle¾itá vec je okrem toho, ¾e v takomto zariadení na krájanie mô¾ete nezávisle regulova» ¹írku vyrezaných kusov. Sme presvedèení, ¾e kúsky skutoène vyjdú na rovnakú då¾ku. Rezaním obyèajného no¾a sa nemô¾eme spolieha» na posledný. Èasto sú prvky na niektorých miestach ¹ir¹ie, v ïal¹ích u¾¹ích a momentálne urèite nevychádza s hrúbkou, ktorú by sme chceli dosiahnu». Veµmi dôle¾itá je aj skutoènos», ¾e takýto nástroj na krájanie je extrémne µahko pou¾iteµný. Bohu¾iaµ, existuje urèité ¹pecializované vybavenie, pre ktoré sú informácie potrebné, preto¾e nevieme, èo s tým robi». Keï vidíme takéto zariadenie, hneï sme hádali, ako to robí. Nemáme problém s inými pokynmi alebo rovnakými pripomienkami od tretích strán. Dodatoèné tlaèidlá, ako napríklad håbka rezu, sú teraz jasne opísané na jednom krájaèi.Tak¾e, tak, takýto krájaè je veµmi sµubný systém pre in¹taláciu bytu v kuchyni. Stojí to za to, aby ste boli takým doplnkom a udr¾ali si termín a nervy.