Vetranie v kupeuni

Nesprávna montá¾ a centrálne odsávanie vákua spôsobuje vá¾ne nebezpeèenstvo explózie. & Nbsp; Preto ka¾dý systém musí by» vyrobené v súlade s právom normy stanovené v smernici o tzv ATEX. & Nbsp; in¹taláciu ATEX.

Identifikácia a hodnotenie rizika výbuchuAby sme si vybrali dobré formy in¹talácie pred zaèiatkom, musíme identifikova» a rozpozna» najslab¹ie body. V tomto smere vykonávame tzv vyhodnotenie rizika výbuchu v stave vykonávania. Táto skutoènos» obdobie pre kanceláriu zapojené do projektu súboru v¹etkých odporúèaní. Po ich uplatnení na program sa vytvorí koneèné hodnotenie rizika výbuchu alebo dokument ochrany proti výbuchu.

Zní¾enie rizika výbuchuV projekte na zní¾enie rizika výbuchu sa v týchto zariadeniach pou¾ívajú takéto rie¹enia: antistatické alebo vodivé kazety na filtrovanie, elektrické a neelektrické zariadenia s certifikáciou ATEX, vybavené riadiace a meracie zariadenia a uzemnenie.

Minimalizácia úèinkov výbuchuZo svojej podstaty nie je navy¹e eliminova» riziko výbuchu na jednom konci. Preto spolu s po¾iadavkami obidvoch smerníc ATEX sa ochrana proti výbuchu pou¾íva v in¹taláciách.

Dodávky odberu prachu a centrálneho vysávania sú vytvorené v tíme na kµúè. Znamená to, ¾e ¹pecialisti preberajú plnú zodpovednos» za komplexnú realizáciu ka¾dého investièného èasu - od návrhu, cez výrobu ka¾dého prvku systému a¾ po montá¾ a uvedenie do prevádzky novo in¹talovaného zariadenia.

Ukladanie prostredníctvom optimalizácieZvlá¹tny dôraz bol pripojený k optimalizácii filtraèných zariadení pre energetickú úèinnos» a efektivitu zberu. Tieto akcie prinies» po¾adované výsledky hospodárenia a predov¹etkým pomáhajú chráni» ¾ivotné prostredie na¹ej krajiny.

Efektívne a navy¹e veµmi efektívneFiltraèný materiál je najdôle¾itej¹ím faktorom pre efektívne a tým prispieva prírodné element in¹talácie odprá¹enie a centrálny vysávaè. Starostlivo vybrané pre vysokú èistotou odprá¹enie vzduchu bez zohµadnenia pracovných podmienok. To je dôvod, preèo in¾inieri si vyberú nejaký èas na danú investíciu.