Vyvoj tehotenstva u maeky

Prvé dni tehotenstva sú pre die»a najdôle¾itej¹ie. Je to preto, ¾e v¹etky orgány a vitálne funkcie sa roz¹irujú, v nasledujúcich mesiacoch stavu inej ¾eny, die»a prakticky rastie. Niet divu, ¾e lekári varujú budúce matky, ¾e najmä v súèasných základných fázach svojho po¾ehnaného vzhµadu sa veµmi pýtajú na seba, sna¾ia sa neochori», ale nelieèili silné lieky, ktoré by mohli vies» k významnému po¹kodeniu budúceho die»a»a. Je v¹ak známe, ¾e opustenie domu na 9 mesiacov je »a¾ké a sneh a zima, najmä v stave slnovratu a okrem silných hormonálnych zmien v tele ¾eny, sa µahko odstraòujú.

Po prvé, nemali by ste prepada» panike, keï si v¹imnete, ¾e poèas tehotenstva ste nachladli. S jednoduchým prechladnutím sa moja matka sama zvládne veµmi efektívne, nie je potrebná lekárska intervencia. Mali by ste sa v¾dy postara» o to, aby u¾ívanie liekov v centrálnych ¹tyroch mesiacoch bolo neodporúèané. V tejto forme stojí za to dôverova» starým, jediným systémom pre chlad na¹ich babièiek. Èaj s citrónom, medom a malinovou ¹»avou a cibuµou a cesnakovým sirupom (napriek tomu, ¾e je to veµmi zlé, preto¾e to nepo¹kodí plod, a to nám tie¾ pomô¾e a chlad prechádza v tý¾dni.

Z iného hµadiska by v¹ak chlad v tehotenstve mal by» omnoho hlb¹í ako v období pred otehotnením. Vzhµadom k tomu, ¾e ak je mo¾né v priebehu tehotenstva vylieèi» drobné nádchy a výtok z nosa babièkinými metódami, je to s pneumóniou (èo je oveµa µah¹ie, keï sa na¹a sila výrazne zní¾i nastavenou hladinou a hormónmi.

knee active plus

Ak je to v¹ak poèas tehotenstva nepríjemné, je to veµmi cenovo výhodné rie¹enie na prípravu inhalácie z vody s prídavkom stolovej soli alebo gastrických kvapiek, mäty, harmanèeka alebo levandule. Èasto vyfúknite nos, aby ste nebrali sekréciu, a vyhoïte pou¾ité tkanivá naraz. Mô¾ete tie¾ dosta» nosné kvapky, ktoré s»a¾ujú nos, a bude pozitívnej¹ie stara» sa o tie posledné pripravené z uva¾ovania o de»och, preto¾e sú oveµa citlivej¹ie. Ale nezabudnite, ¾e ich nepripájam dlh¹ie ako 3 dni.