Zakladanie zakladov alebo okrajov

Úlohou elektrostatického uzemnenia je zní¾i» riziko výbuchu horµavých látok v dôsledku elektrostatickej iskry. Be¾ne sa kombinuje pri preprave a spracovaní horµavých plynov, prá¹kov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie, ktoré obsahuje iný obrázok. Najznámej¹ie a mierne komplikované modely sú dodávané zo zemniacej svorky a kábla. Robustnej¹ia a technologicky vyspelá sú vybavené ochranou proti uzemneniu, vïaka ktorej je mo¾né produkt vyprázdòova» alebo prepravova», keï je zemné spojenie racionálne spojené.

Elektrostatické uzemnenia sa zvyèajne zavádzajú pri nakladaní alebo vykladaní ¾eleznièných a cisternových cisterien, nádr¾í, sudov, takzvaných veµké vrecká alebo prvky procesných zariadení.

V dôsledku plnenia alebo vyprázdòovania nádr¾í s rôznym obsahom (napr. Nádr¾e s prá¹kom, granulami, kvapalinami mô¾u vzniknú» nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdroj ich postavenia urèite existuje okrem mie¹ania, èerpania alebo striekania horµavých látok. Elektrické náboje vytvárajú kontakt alebo jednotlivé èastice. Mno¾stvo elektrického náboja bude závisie» od elektrostatických vlastností povrchov, ktoré sú v kontakte s ostatnými. Pri zisku blízkeho a rýchleho kontaktu s uzemnením alebo bez nabitého objektu mô¾e vzniknú» krátky prúdový impulz, ktorý bude dôle¾itý vzhµadom na iskru.Nedostatok starostlivosti o iskrové výboje mô¾e vznieti» zmes plynov a vzduchu, èo dokazuje výbuch alebo veµký výbuch. Elektrostatické uzemnenie eliminuje nebezpeèenstvo výbuchu v dôsledku riadeného vypú¹»ania elektrostatických nábojov.