Zariadenia na definovanie slu ieb

Slu¾ba registraèných pokladníc je nevyhnutná nielen pri poruchách zariadení, ale aj pri povinnom preskúmaní registraènej pokladnice, ako aj pri zaèatí a zaèatí podnikania. Podµa zákona jediná osoba, ktorá v prípade zlyhania registraènej pokladnice mô¾e kona» ako zmena, je mu¾om servisnej spoloènosti, ktorá sa kontroluje s príslu¹nými oprávneniami. Veµmi èasto sa nadobúdanie práv uskutoèòuje takto:

oprávnenia:- servisná spoloènos» sa obráti na predajcu pokladne s mo¾nos»ou zriadenia pomoci a ratifikácie zmluvy o obchodnom zastúpení,- po získaní súhlasu usmeròuje dvoch zamestnancov na certifikaèný výcvik, ktorý je ukonèený skú¹kou. Poèas tréningov získava technik práva na v¹etky typy fi¹kálnych zariadení, ktoré sa objavujú v zbierke výrobcu.- po vynikajúcom absolvovaní testu dostane servisný technik osobnú a èastú fotografickú identifikaènú kartu, ako aj peèa» pre pou¾itie peèatí na fi¹kálnom module. Výrobca v¹ak zavádza servisného technika do zoznamu osôb, ktoré sú oprávnené vytvára» záruèné a nezáruèné opravy, ako aj príslu¹né technické prehliadky, a zároveò poskytnú» svoje údaje daòovému úradu.

sviatokPríspevky sa prijímajú na úrovni jedného roka a prevádzkujú urèený typ registraènej pokladnice - hotový kurz nedáva správcovi právo vylep¹i» v¹etky fi¹kálne zariadenia jedného výrobcu, ale len odstráni» chyby vo vybraných modeloch.Servisný technik je povinný nepretr¾ite zapína» svoje vedomosti úèas»ou na metódach výrobkov, ka¾dý rok by sa mal tie¾ stretnú» s listom výrobcovi, aby predå¾il dobu platnosti.Po¾iadavka uvedená v zmluve o predaji je servis skladu náhradných dielov, ako aj kontrolných a meracích nástrojov a zariadení. Okrem toho je slu¾ba nútená dodáva» spotrebiteµom prevádzkové témy, ktoré pochádzajú od výrobcu.Autorizovaný servisný technik, ktorý neeviduje autorizované registraèné pokladne vo svojej hlave, nemá oprávnenie na výkon slu¾by a vy¾aduje vrátenie karty výrobcu. Servisný technik mô¾e obsluhova» registraèné pokladne, ale len vtedy, ak je zamestnancom jednotky pripojenej k výrobcovi dohodou o predaji.